Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

REVIEW 2

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:30' 23-01-2016
Dung lượng: 61.0 KB
Số lượt tải: 102
Số lượt thích: 0 người
Week: Date of teaching:
Period Date of planning:
REVIEW 2
Objectives
After the lesson, students are able to:
- Listen and identify specific information.
- Read and identify specific information.
- Read and identify general ideas.

Language focus
Vocabulary: from Unit 6 to Unit 10.
Sentence Patterns: from Unit 6 to Unit 10.

Resources
Pictures, Puppets, Sts’ book, poster

PROCEDURE

Steps and time
Sts’ and T’s activities
Language focus
Modes

1. Warm-up: 1’
T has Ss sing the Come in and sit down song.
Sing the song
W-Class
Individual

2. Vocabulary:
10’
-T recalls all the new words.
-Sts follows T’s instructions.
review
W-class
Individual

3. Listen and tick (4’)
- T tells Ss that they are going to listen and tick the correct boxes.
- T gives a few seconds to look at pictures on textbook.
- T checks comprehension and elicits information in the pictures and gives feedback.
- T plays the recording through three times and asks Ss do the task.
- T plays recording for Ss check their answers.
- T collects answers from Ss.
- T plays the recording again to check as a class.
Key:
1.a
2.b
3.a
4.b
5.b


W-class
Groups
Individual

4. Listen and number: 4’
- T tells Ss that they are going to listen and number the correct boxes.
- T gives a few seconds to look at pictures on textbook.
- T checks comprehension and elicits information in the pictures and gives feedback.
- T plays the recording through three times and asks Ss do the task.
- T plays recording for Ss check their answers.
- T asks Ss work in pairs to share their answers.
- T plays the recording again to check as a class.Key:
a/ 3
b/ 4
c/ 1
d/ 2W-class
Groups
Pairs
W-class

5. Read and complete:7’
- Tell Ss that they’re going to read the text and fill the gaps. Give a few seconds for Ss to read the text in silence. Check comprehension.
- Give Ss time to do the task.
- Get Ss to swap and check their answers before checking as a class.
- Do choral and individual repetition of the text.

Key:
1/ school
2/ playground
3/ room
4/ QuanW-class
Groups
W-class

6. Read and match:7’
- Tell Ss that they’re going to read the sentences on the lefl and pair them with those on the right by drawing a line between them. Give a few seconds for Ss to read in silence.Check comprehension and give feedback.
- Give Ss time to do the task.
- Get Ss to swap and check their answers before checking as a class.
- Have a few pairs act out the dialogues.


Key:
1/ e
2/ c
3/ a
4/ b
5/ d
W-class
Individual


7. Look and say:7’
- Tell Ss that they’re going to do some dialogues. Give a few seconds for Ss to look at the pics and read the text in silence.Check comprehension and elicit the words to fill the gaps and give feedback.
- Get Ss to work in pairs.
- Call a few pairs to act out the dialogues. Give feedback and praise Ss who did well and encourage Ss to listen and make improvement.Key:
a/ I play football
b/ Yes, they are./ No, they aren’t.
c/ What colour are your pencils
d/ May I open your book

W-class
Individual

8. Homelink :1’
-T tells the homelink, ss takenote.
Review all the new words and structures at home.
W-class

*************************************
Week: Date of teaching:
Period Date of planning:
SHORT STORY: CAT AND MOUSE 2
Objectives
After the lesson, students are able to:
- Read and listen to the story.
- Complete the conversations.
- Develop Ss reading and listening skills.

Language focus
Pattern: review;
Vocab: review

Resources
Pictures, Puppets, Sts’ book, poster

PROCEDURE

Steps and time
 
Gửi ý kiến