Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Review 4

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:23' 16-06-2016
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM UP
1. Revision:
Unit 16. Do you have any pets?:
Unit 16. Do you have any pets? - Ask and answer questions about pets A: Do you have any pets? B: Yes, I do. I have… /No, I don’t. I have - Ask and answer questions about the location of pets A: Where are the (cats)? B: They are (under the table) Unit 17. What toys do you like?:
Unit 17. What toys do you like? - Ask and answer questions about toys A: What toys do you like? B: I like ships - Ask and answer questions about quantity. A: How many parrots do you have? B: I have five parrots Unit 18. What are you doing?:
Unit 18. What are you doing? - Ask and answer questions about one’s action in progress. A: What are you doing? B: I am reading - Ask and answer questions about someone’s action in progress A: What’s he doing? B: He’s doing his homework Unit 19. They`re in the park?:
Unit 19. They`re in the park? - Ask and answer questions about activities in the park A: What are they doing? B: They are skating. - Ask and answer questions about about the weather in different places. A: What’s the weather like in Ho Chi Minh city? B: It’s sunny Unit 20. Where`s Sa Pa?:
Unit 20. Where`s Sa Pa? - Ask and answer questions about places A: Where’s Sa Pa? B: It’s in north Vietnam - Ask and answer questions about distance. A: s Hai Duong near Ha noi? B: Yes, it is/No, It isn’t. 2. Objectives:
Objectives - By the end of the lesson Ps will be able to: Perform their abilities in listening, speaking and writing related to the topics from units 16-20, using the phonics, vocabulary and sentence patterns they have learnt Develop Ss speaking, listening and writing skills II. NEW LESSON
1. Listen and tick:
1. Listen and tick Look at pictures 1, 2, 3, 4 and 5 on page 70 of the book. Give the identification of the characters in the pictures and the characters’ words Set the scence:
1. Listen and tick You are going to listen to the recording, match the information you hear to the pictures and tick the box in the appropriate picture. Suggestion: match the information you hear to the pictures and tick the box in the appropriate picture.:
Suggestion: match the information you hear to the pictures and tick the box in the appropriate picture. Write the information you hear to check your answer:
1. A: Do you have any pets? B: Yes, I do. I have a goldfish 2. A: How many parrots do you have? B: I have two 3. A: Hello! Mai speaking. B: Hello, Mai. It`s Linda. I am in Da Nang now. A: Great! It`s rainny in Ha Noi. What`s the weather like in Da Nang? B: It`s sunny 4. A: Where are your brother and sister, Quan? B: They are in the garden A: What are they doing there? B: They are skipping 5. A: Where is this places, Nam? B: It`s in north Vietnam Write the information you hear to check your answer 2. Listen and number:
2. Listen and number Look at pictures, the identification of the characters in the pictures and the characters’ words. Listen to the recording and write the information you hear to the sentence:
2. Listen and number Listen to the recording and chose number with the information you hear to the sentence 1 2 3 4 Relisten to the recording and write the information you hear to check your answer:
Relisten to the recording and write the information you hear to check your answer 1. A: What`s your father doing? B: He`s watching TV. 2. A: Do you have any toys? B: Yes, I do. I have three kites. 3. A: How many cats do you have? B: I have four. 4. A: What`s your mother doing? B: She`s cooking. Look at the pictures, ask and answer the questions:
Look at the pictures, ask and answer the questions
1. A: ||What`s your father doing?|| 2. A: ||Do you have any toys?|| B: ||He`s watching TV. || B: ||Yes, I do. I have three kites.|| 3. A: ||How many cats do you have?|| 4. A: ||What`s your mother doing?|| B: ||I have four. || B: ||She`s cooking.|| 3. Read and complete:
3. Read and complete You are going to read and get information in the blank to complete the sentences.
My family in is in the (1) ||living room||. My father is (2) ||reading|| a book. My mother ans I are (3) ||watching|| TV. My sister is (4) ||playing|| with her cat (5) ||near ||the TV. My (6) ||dog|| is under the table.

living room

Suggestion: get information in the blank to complete the paragraph:

living room

Suggestion: get information in the blank to complete the paragraph
My family in is in the (1) .My father is (2) ||reading|| a book. My mother ans I are (3) ||watching|| TV. My sister is (4) ||playing|| with her cat (5) ||near ||the TV. My (6) ||dog|| is under the table. 4. Read and match:
4. Read and match You are going to read the sentences to get the information in order to match with the respond 1. Where`s Hue? 2. How many toys do you have? 3. What`s your brother doing? 4. Do you have any goldfish? 5. What are those on the wall? a. He`s cleaning the floor b. Yes, I do c. I have three kites, two robots and a ball d. A map and a picture e. It`s in central Vietnam Suggestion: match the sentence with a appropriate respond:
Suggestion: match the sentence with a appropriate respond e. It`s in central Vietnam d. A map and a picture c. I have three kites, two robots and a ball b. Yes, I do a. He`s cleaning the floor 5. What are those on the wall? 4. Do you have any goldfish? 3. What`s your brother doing? 2. How many toys do you have? 1. Where`s Hue? 5. Look and say:
5. Look and say Look at pictures 1, 2, 3 and 4 on page 37. Elicit the characters in the pictures and their names Picture 1:

1. A1: Who are they? A2: ||They are Phong`s family|| A1: What are they doing? A2: ||Phong`s father is reading a newpaper.|| ||His mother is playing a piano.|| ||His sister is listening to music.|| ||Phong is playing with your dog. || Work in pairs, guess to complete the sentences Picture 2:

2. A1: What is there on the shelf? A2: ||There is ball, kite, ship, plane, robot, doll, truck.|| A1: How many balls/kites/ships/trucks/robots/ planes/dolls are there? A2: ||There are three balls, two kites, four ships|| ||five robots, two trucks, three planes and four dolls|| Work in pairs, guess to complete the sentences Picture 3:

3. A1: What country is this? A2: ||This is Vietnam country|| A1: Where is Sa Pa/ Quang Ninh/ Can Tho/ Da Nang? A2: ||Sa Pa is in north Vietnam|| ||Quang Ninh is north Vietnam|| ||Can Tho is south Vietnam|| ||Da Nang is central Vietnam|| Work in pairs, guess to complete the sentences Picture 4:

4. A1: Where are the children? A2: ||The children are in the park|| A1: What are they doing? A2: ||Two boys are playing chesse| ||Two girls are skipping|| ||A boy and a girl are cycling|| Work in pairs, guess to complete the sentences III. END LESSON
Home-link:
- Practice more and do more exercise in work book. - At home, read: Short story - Cat and mouse 4 - Prepare next lesson: Review all for the test The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓