Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 02. My friend's House. Lesson 2 (1-5)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:26' 17-06-2016
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM UP
1. Old lesson: Look at picture, ask and answer questions about where one lives:
Look at picture, ask and answer questions about where one lives Picture a:
Ask and answer questions about where one lives
A: ||Where do you live?|| B: ||I live at 74 South Road|| Picture b:
Ask and answer questions about where one lives
A: ||Where do you live?|| B: ||I live at 51 Green Avenue|| Picture c:
Ask and answer questions about where one lives
A: ||Where do you live?|| B: ||I live on the four floor of Hoa Binh Lane|| Picture d:
Ask and answer questions about where one lives
A: ||Where do you live?|| B: ||I live on the third floor of Thanh Cong block of flats || 2. Objectives:
Objectives * At the end of the period, Students will be able to: - Pronounce correctly the sound of the letters - Listen and number the picture in the order they hear - Develop listening skill. II. PRESENTATION
1. Listen and repeat:
II. PRESENTATION 1. Listen and repeat Look at the words "flat", "block" and notice the letter colored differently in both words. Look, listen, repeat then take note:
II. PRESENTATION 1. Listen and repeat

Produce the sounds of the letters fl in the word flat and the letters bl in the word blockI.

Work individually: repeat the words a few times:
Work individually: repeat the words a few times

flat

block

Read aloud in chorus:
Read aloud in chorus

flat

block

2. Listen and read together :
Look at pictures, read the passage and identify the characters II. PRESENTATION 2. Listen and read together I`m Nga. I live in a block of flat. It`s big and its clolour is blue. My friends live in the same block of flats. Linh lives on the top floor. Huong lives on the fourth floor. Hung lives on the third floor. Phong lives on the second floor. And I live on the first floor. Vocabulary:
*Vocabulary: the special floor top: trên cùng fourth: tầng 4 third: tầng 3 second: tầng 2 first: tầng 1 Read the passage and answer the questions:
Read the passage and answer the questions I`m Nga. I live in a block of flat. It`s big and its clolour is blue. My friends live in the same block of flats. Linh lives on the top floor. Huong lives on the fourth floor. Hung lives on the third floor. Phong lives on the second floor. And I live on the first floor. * The questions: Where does Nga live? Where does Linh live? Where does Huong live? Where does Hung live? Where does Phong live? Suggestion answer the questions:
Suggestion answer the questions
1. Where does Nga live? latex(rarr) ||Nga lives on the first in a block of flat.|| 2. Where does Linh live? latex(rarr) ||Linh lives on the top floor.|| 3. Where does Huong live? latex(rarr) ||Huong lives on the fourth floor.|| 4. Where does Hung live? latex(rarr) ||Hung lives on the third floor.|| 5. Where does Phong live? latex(rarr) ||Hung lives on the second floor.|| 3. Listen, complete and say aloud :
Open the book on page 15, to guess all the complete words II. PRESENTATION 3. Listen, complete and say aloud Suggestion fill in the blank to the complete words:
Suggestion fill in the blank to the complete words
||f|| ||a|| ||b|| ||l|| ||b|| ||l|| ||f|| ||l|| ||f|| ||l|| ||b|| ||l|| ||f|| ||l|| ||f|| ||l|| 4. Listen and number :
II. PRESENTATION 4. Listen and number Look at pictures a, b, c,d and e on page 16, identify the characters in the pictures. Listen to the recording and match the pictures and number them:
Listen to the recording and match the pictures and number them Talk about the content of the listening:
Talk about the content of the listening 1. A: Are you new here? B: Yes, I am. My name`s Ana. A: My name`s Same. Nice to meet you. Do you live in area? B: No, I live far from here at 64 Green Lane 2. A: Can I have your name? B: My name`s Harry. A: H-A-R-R-Y. Ok? B: Where do you live? A: At 92 High Street. B: That`s Ok. Thank you 3. A: Who`s that? B: It`s Lucy, my new friends. C: Lucy, a nice name. Where dose she live? B: In the area. It`s 82 South Avenue 4. A: Where do you live? B: I live at 74 South road. A: Oh! I live at same area. Let`s go home together 5. A: Welcom to the summer a camp. What`s your name? B: My name`s Bin. A: Are you American? B: Yes, I am. I live in New York. Well, in New York do you live? A: At 82 Park Street. 5. Fun time:
II. PRESENTATION 5. Fun time Read and role play the story, using the sentences. It was Nam`s birthday party yesterday. Many friends came and chatted with him. Linda came late. "Happy birthday to you", she said. Then she gave him a box. "Thank you, Linda. What is it?" said Nam. "Turn off the lights before you open it," said Linda. Someone turned off the lights. Nam opened the box in the dark. "Oh! There`s something soft and silky. Oh, it`s warm and it is touching me. Ugh," said Nam. Someone turned on the lights. There was a cute kitten in the box. Everyone cheered and the party went on. Suggestion do the croosword puzzle:
Suggestion do the croosword puzzle III. THE END
1. Homework:
- Listen and number the pictures about where one lives - Do exercises C, D in the workbook. - Do crossword puzzle - Prepare next lesson 3 2. The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓