Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 1. What's your address? Lesson 3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:08' 25-12-2018
Dung lượng: 24.8 MB
Số lượt tải: 92
Số lượt thích: 0 người
UNIT 1. WHAT’S YOUR ADDRESS?
LESSON 3
UNIT 1. WHAT’S YOUR ADRESS?
LESSON 3
WARM UP
Two- syllable words with the stress on the first syllable.
- In a word more than one syllable, one of the syllables is usually said with more emphasis than the rest.
Ex: ‘city ; ‘village…
By Jessica
`city
Linda lives in a `city.
`village
My best friend lives in a `village.
`mountains
`tower
I live in the `mountains.
He lives in a tall and quiet `tower.
1.Linda lives in a big ___________.
a.country b.city
2.They live in the __________.
a.countryside b.mountains
3.We live in Binh Minh ___________.
a.Tower b.Town
LISTEN AND CIRCLE
1
2
3
READ AND TICK
Trung lives with his grandparents in Ha Noi. His address is 81, Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Ha Noi. The family lives on the fourth floor of Ha Noi Tower. Their flat is big and modern. It has a fine view. Trung likes the new place because it is in the city centre and near his new school.


Y
N
By Jessica
WRITE ABOUT YOUR FRIEND
1. What’s his/her name? 

2. Where is he/she from? 

3. What’s his/her address? 

4. Who does he/she live with? 

5. What’s his/her home like? 

6. Does he/she like his/her hometown? Why?/Why not? 

Her name is Linda.
She’s from England.
It’s in 95 Oxford Street, London.
She lives with her family.
It’s a big and busy city.
Yes, she does. Because it’s very modern.
88 Village Road
LET’S PLAY
+2
-2
large and crowded
small and pretty
big and busy
large and crowded
far and quiet
big and busy
road
address
lane
What’s your ….?
Where
What
When
… is your address?
am
is
are
What … your address?
What’s you address?
What’s your address?
What your address?
your/ is/ address/ What/ ? /
small and quiet town
large and crowded town
far and quiet town
Where do you live?
big and busy island
small and pretty island
large and busy island
Where do you live?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến