Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 17. What would you like to eat? Lesson 3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:49' 26-12-2018
Dung lượng: 43.7 MB
Số lượt tải: 73
Số lượt thích: 0 người
UNIT 17. WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT?
LESSON 3
LISTEN AND REPEAT
What would you like to eat? ↷
I’d like a banana, ↷ please. ⤻


What would you like to drink? ↷
I’d like a glass of milk, ↷ please. ⤻
How much rice do you eat every day? ↷
I eat four bowls of rice a day. ↷
LISTEN AND CIRCLE


1.What would you like to eat?
I’d like ___________, please.
a.an apple b.a banana
2.What would you like to drink?
I’d like a glass of ___________, please.
a.milk b.orange juice
3.How many eggs do you eat every week?
I eat ___________ a week.
a.three b.four
4.How much water do you drink?
I drink ___________ bottles a day.
a.four b.five
1
2
3
4
READ AND DO THE TASKS
A healthy diet
a
Fruit juice is good for you
b
Vegetables are good for you
c
 Orange or apple juice is good for breakfast or lunch, and you should drink a lot of water between meals.
 It’s important to eat vegetables every day. You need vitamins from vegetables for a healthy body.
 Chocolate has some vitamins, but it has a lot of fat and sugar too, so don’t eat too much. To be healthy, you should eat rice, bread and lots of vegetables and fruit. You also need some meat, fish or eggs.
1
2
3
a
b
c
READ AND answer the questions
1. .What healthy drinks should you have for breakfast or lunch?
 We should have some orange or apple juice.
2.What should you drink between meals?
 We should drink a lot of water between meals.
3.Why are vegetables good for you?
 Because vegetables have vitamins. We need vitamins for a healthy body.
4.Why shouldn’t you eat too much chocolate?
 Because it has a lot of fat and sugar.
5.What should you eat to be healthy?
 We should eat rice, bread and lots of vegetables and fruit. We also need some meat, fish or eggs.
WRITE ABOUT YOUR EATING HABBITS


1. What kinds of vegetables do you eat every day?
 I eat carrots every day. 
2.What kinds of fruits do you eat every day?
  I eat orange every day. 
3. How much rice do you eat every day? 
 I eat four bowl of rice every day. LUCKY STARS
+5
-5
QUESTION 01
I’d like some … , please
QUESTION 02
I’d like … , please
QUESTION 03
I’d like … , please
.
QUESTION 04
I’d like … , please
QUESTION 05
I’d like … , please
QUESTION 06
I’d like … , please
QUESTION 07
I’d like … , please
QUESTION 08
I’d like some … , please
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến