Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Review 3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:40' 26-12-2018
Dung lượng: 56.4 MB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
REVIEW 3
WARM UP
LISTEN AND TICK
a
b
c
1
2
a
b
c
LISTEN AND TICK
a
b
c
1
2
c
1
3
4
2
3
4
LISTEN AND WRITE ONE WORD


1. Trung wants to  buildings.
2. Mary likes   in her free time.
design
reading
1
2
READ AND COMPLETE
My name is Tony. I often read science books and do sports in the gym. I want to be strong and good at science because I would like to be a pilot. I want to fly planes.
My friends Mai and Linda like different things.
Mai often reads books. She would like to be
a writer because she would like to write stories
for children. Linda often draws pictures
in her free time. She would like to be an
architect because she would like to design buildings.
pilot
fly planes
read books
write stories
for children
draw pictures
WRITE ABOUT YOU
1. How often do you have English? 

2. How do you learn English? 

3. What is your favourite book? Who’s the main character in your favourite book? What’s he/she like?


4. What did you see at the zoo last time?
  
5. What are you going to do on Sports Day? I have it four times a week.
I practise English every day.
My favourite book is Snow White and The Seven Dwarfs.
The main character is Snow White. She’s very kind and beautiful.
I saw the elephants and the monkey at the zoo last weekend.
I’m going to play table tennis on Sport Day.
ANSWER THE QUESTIONS
1.Is Miu feeling well?
 No, he isn’t.
2.What’s the matter with him?
 He has a headache, a stomach ache and a fever.
3.What is he going to do today?
 He’s going to the zoo with Maurice and Doris.
4.Can Maurice and Doris go to the zoo?
 No, they can’t.
5.What can Miu do today?
 He can stay in bed.
UNSCAMBLE WORDS
chadahee
bletierr
skigpean
usecabe
ttream
headache
terrible
speaking
because
matter
READ AND COMPLETE
A: How are you today?
B: I’m not feeling very (1)  .
A: What’s the (2)  with you?
B: I (3)  a stomach ache.
A: You should (4)   in bed.
B: I can’t.
A: Why (5)  ?
B: I have to go to school.
matter
well
have
stay
not
READ AND COMPLETE

5.Why not?

2.Is he going to see a doctor?

3.What about you? How are you?


1.What’s the matter with your brother?4.Are you going to stay in bed?
e. He has a stomach ache.
b. I have a headache
c. No, I’m not.
d. Because I have to go to school.
a. Yes, he is.
RING THE GOLDEN BELL
QUESTION 01
What’s the matter with you?
QUESTION 02
What’s the matter with you?
QUESTION 03
What’s the matter with you?
QUESTION 04
Don’t ... !
QUESTION 05
Don’t ... !
QUESTION 06
Don’t ... !
QUESTION 07
What do you do in your free time?
QUESTION 08
What do you do in your free time?
QUESTION 09
What do you do in your free time?
QUESTION 10
What do you think of the mouse?
QUESTION 11
What do you think of An Tiem?
QUESTION 12
What do you think of Snow White?
QUESTION 13
What would you like to be in the future?
QUESTION 14
What would you like to be in the future?
QUESTION 15
What would you like to be in the future?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến