Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 14. What happened in the story? Lesson 3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:44' 25-12-2018
Dung lượng: 23.8 MB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
UNIT 14. WHAT HAPPEN
IN THE STORY?
LESSON 3
Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink. ↷
Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them. ↷
First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island. ↷
What happened in the story? ↷
LISTEN AND REPEATIn the end, King Hung let An Tiem and his family go back home. ↷
LISTEN AND CIRCLE
1.First, the poor girl went to the _________.
a.castle b.forest
2.Then she met a/an _________.
a.young man b.old man
3.Next, he gave her three _________.
a.wishes b.apples
4.In the end, she _________.
a.married a prince b.became a queen
LISTEN to the story
READ AND write
Hi, I’m Mai. My hobby is reading folk tales. Folk tales are usually short and interesting. They often give me one surprise after another.
The characters are sometimes honest, sometimes greedy,
sometimes wise, sometimes stupid. I like 
The Fox and the Crow very much. The fox was clever
and the crow was not. The crow lost its delicious meat
and the fox got it. I love folk tales very much b
ecause each of them gives me a lesson in life.
1.What kinds of stories does Mai like reading?
 She likes reading folk tales.
2.What does she think of folk tales?
 She thinks they are usually short and interesting.
3.What does she think of the characters in folk tales?
 She thinks the characters are sometimes honest, sometimes greedy, sometimes wise, sometimes stupid.
4.What does she think of the characters in The Fox and the Crow?
 She thinks the fox was clever and the crow was not.
5.Why does she love folk tales?
 Because each of them gives her a lesson in life.
WRITE ABOUT the characters in your story
My favourite story is 

The main characters are  

I Iike   because he is  


The Fox and The Crow
the fox
The Fox and The Crow
very intelligent.
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến