Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 16. Where's the post office? Lesson 3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:45' 26-12-2018
Dung lượng: 32.1 MB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
UNIT 16. WHERE’S THE POST OFFICE?
LESSON 3
LISTEN AND REPEAT
Where’s the post office? ↷
It’s opposite the stadium. ↷


Where’s the cinema? ↷
It’s next to the post office. ↷
Where’s the supermarket? ↷
It’s on the corner of the street. ↷
LISTEN AND CIRCLE
1.Where’s the cinema?


2.Where’s the restaurant?
3. Where’s the park?
a.It’s opposite the museum.
b.It’s opposite the library.
a.It’s next to the supermarket.
b.It’s next to the stadium.
a.It’s on the corner of the street.
b.It’s at the end of the street.
LET’S CHANT
READ AND DO THE TASKS
Dear Linda,
I’m happy you’re going to visit me. You can take bus
Number 12 at West Street and get off at the fifth stop.
Then walk along the street for five minutes.
You will see Pear Street at the end of the street.
Turn left and you will see a pharmacy on the left.
My house is opposite the pharmacy. It is behind a green fence.
See you!
Tony
Bus stop
Pear Street
pharmacy
Tony’s house
READ AND DO THE TASKS

1.What bus should Linda take?
 She should take bus Number 12.
2.Where should she get off the bus?
 She should get off at the fifth stop.
3.What’s the name of the road at the end of the street?
 It’s Pear Street.
4.What’s opposite Tony’s house?
 A pharmacy is opposite his house.
5.What colour is the fence of Tony’s house?
 It’s green.
Dear Linda,
I’m happy you’re going to visit me. You can take bus
Number 12 at West Street and get off at the fifth stop.
Then walk along the street for five minutes.
You will see Pear Street at the end of the street.
Turn left and you will see a pharmacy on the left.
My house is opposite the pharmacy. It is behind a green fence.
See you!
Tony
WRITE DIRECTIONS

A: Where’s the park?
B: You are here, at Lemon Street.
Go 


straight ahead. Turn right at Orange Street. The park is on the corner of Orange Street and Apple Street..

A: Where’s the pharmacy?
B: Go 

straight ahead. Turn right at Pear Street. The pharmacy is on the corner of Pear Street and Apple Street /straight ahead. Turn right at Pear Street. The pharmacy is opposite the cinema.
LUCKY STARS
+5
-5
QUESTION 01
Where’s the … ?
QUESTION 02
Where’s the … ?
QUESTION 03
Where’s the … ?
.
QUESTION 04
Where’s the … ?
QUESTION 05
Where’s the … ?
QUESTION 06
Where’s the … ?
QUESTION 07
Where’s the … ?
QUESTION 08
Where’s the … ?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến