Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 18. What will the weather be like tomorrow? Lesson 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:52' 26-12-2018
Dung lượng: 35.4 MB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
UNIT 18. WHAT WILL THE WEATHER
BE LIKE TOMORROW?
LESSON 1
Cold and snowy
Hot and sunny
Warm and stormy
Cool and cloudy
Cold and rainy
1. Vocabulary
- cold and snowy
- hot and sunny
- warm and stormy
- cool and cloudy
2. Model sentence
What will the weather be like tomorrow?
It will be cold and snowy .
It will and .
What will the weather be like tomorrow?
cold
snowy
It will and .
What will the weather be like tomorrow?
hot
sunny
It will and .
What will the weather be like tomorrow?
warm
stormy
It will and .
What will the weather be like tomorrow?
cold
cloudy
LISTEN AND circle
1.It will be ___________ in Sa Pa tomorrow.
a.snowy and stormy. b.snowy and very cold. c.stormy and very cold.
2.It will be ____________ in Ha Noi tomorrow.
a.foggy and windy. b.snowy and windy. c.cold and windy.
3.It will be ___________ in Da Nang tomorrow.
a.sunny and foggy. b.stormy and cloudy. c.sunny and windy.
READ AND COMPLETE
weather
watch
forecast
go
Mai: Let’s (1)  for a picnic tomorrow.
Tony: What will the (2)   be like tomorrow?
Linda: Well, it will be cold and (3)  .
Mai: How do you know that?
Linda: I watched the weather (4)   on TV.
Tony: We can’t go for a picnic if it’s stormy.
Mai: OK, let’s stay home, eat popcorn and (5)   cartoons.
Tony and Linda:: Great idea!
go
weather
forecast
watch
stormy
stormy
Let’s sing
LUCKY STARS
+5
-5
QUESTION 01
What will the weather be like tomorrow?
QUESTION 02
What will the weather be like tomorrow?
QUESTION 03
What will the weather be like tomorrow?
.
QUESTION 04
What will the weather be like tomorrow?
QUESTION 05
What will the weather be like tomorrow?
QUESTION 06
What will the weather be like tomorrow?
QUESTION 07
What will the weather be like tomorrow?
QUESTION 08
What will the weather be like tomorrow?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến