Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 18. What will the weather be like tomorrow? Lesson 3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:53' 26-12-2018
Dung lượng: 44.9 MB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
UNIT 18. WHAT WILL THE WEATHER
BE LIKE TOMORROW?
LESSON 1
It’s usually cool and foggy. ↷
LISTEN AND REPEAT
What will the weather be like tomorrow? ↷
It will be hot and sunny. ↷


What’s spring like in your country? ↷
It’s usually cold and windy. ↷
What’s autumn like in your country? ↷
I’d like a banana, ↷ please. ⤻
It’s usually hot and sunny. ↷
LISTEN AND CIRCLE
1.What will the weather be like tomorrow?
It will be ___________ and ______.
a.cold, cloudy b.cool, windy
2.What’s spring like in your country? 
It’s usually ___________ and ______.
a.cold, foggy b.cool, foggy
3.What’s autumn like in your country? 
It’s usually ___________ and ______.
a.cool, windy b.cool, stormy
4.What’s winter like in your country? 
It’s usually ___________ and ______.
a.cold, windy b.cool, windy
1
2
3
4
LET’S C HANT
WHAT WILL THE WEATHER BE LIKE TOMORROW?
season
south
picnic
wind
My name is Quang. I live in Can Tho. It is in the (1)   of Viet Nam. There are only two seasons here. They are the dry season and the rainy season. The dry season lasts from (2)    to April. It is usually cool and dry in this time of the year. This is my favourite season because I can go for a (3)   with my friends. The rainy (4)    lasts from May to October. It is usually hot and wet. There is a lot of (5)   too.
wind
season
picnic
south
November
November
READ AND DO THE TASKS
ANSWER THE QUESTION
1.How many seasons are there in Can Tho?
 There are two.
2.What are they?
 They’re the dry season and the rainy season.
3.What is the dry season like?
 It’s usually cool and dry.
4.What is the rainy season like?
 It’s usually hot and wet.
5.Why does Quang like the dry season?
 Because he can go for a picnic with his friends.
Write about THE SEASONS AND WEATHER
I live in .  
There are  seasons in my place.
They’re 
My favourite season is  
It’s usually 
There are  


the north of Viet Nam
four
spring, summer, autumn and winter.
summer.
hot and sunny.
a lot of flowers.
LUCKY STARS
+5
-5
QUESTION 01
What will the weather be like tomorrow?
QUESTION 02
What will the weather be like tomorrow?
QUESTION 03
What will the weather be like tomorrow?
.
QUESTION 04
What will the weather be like tomorrow?
QUESTION 05
What will the weather be like tomorrow?
QUESTION 06
What will the weather be like tomorrow?
QUESTION 07
What will the weather be like tomorrow?
QUESTION 08
What will the weather be like tomorrow?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến