Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 6. How many lessons do you have today? Lesson 3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:09' 25-12-2018
Dung lượng: 23.7 MB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người
UNIT 6 . HOW MANY LESSONS
DO YOU HAVE TODAY?
LESSON 2
WARM UP
`How many `lessons do you `have to`day?
I `have `four.


`How many `crayons do you `have?
`How many `books do you `have?
`How many `copybooks do you `have?
I `have `five.
I `have `six.
I `have `seven.
LISTEN AND CIRCLE
1.How many ___________ do you have?
a.books b.copybooks
I have___________.
a.two b.six
2.How many ___________ do you have?
a.crayons b.lessons
I have___________.
a.four b.five
1
2
READ AND COMPLETE
My name’s Mai. I’m in Class 5B, Nguyen Du Primary School. My school year started in August. I go to school every day
except Saturday and Sunday. I have four
lessons a day. Today is Wednesday. I have Maths,
Vietnamese, Music and English.
I have Maths and Vietnamese every schoolday.
I have Music once a week and English four times a week.
1.Mai’s school started in 
2.She goes to school every day except 
3.She has  lessons a day.
4.She has    on Wednesday.
5.She has Music
6.She has English 
August.
Saturday and Sunday.
four
Maths, Vietnamese, Music and English
once a week
four times a week.
WRITE ABOUT YOU
My school started in 
I go to school 
I have   lessons a day.
I have   on Wednesday.
I have Music 
I have English 
September.
five days a week.
four
Vietnamese
on Thursday.
on Friday.
FROG PRINCE
Vietnamese
Music
Maths
How often do you have … ?
English
Science
Maths
How often do you have … ?
Maths
Vietnamese
English
How often do you have … ?
Music
Art
English
How often do you have … ?
Vietnamese
English
Maths
How often do you have … ?
many
often
long
How … do you have Maths today?
did
does
do
How often … she have Music?
How often you do Sciene?
How often do you have Science?
How do you often have Science?
How/ you/ often/ Science/ do / have?
notebooks
subjects
books
Science
Maths
English
did
does
do
How often … she have Music?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến